Przejdź do treści

rp_Untitled1-1024x192.png

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA NR 1/2015r.

Sporządzony dnia 25.01.2015 roku, w siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa, ul. Św. Stanisława 2, 32-823 Szczepanów, z wyboru najkorzystniejszej oferty na:

„Renowacja i ochrona przed zagrożeniem obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem znajdującym się na terenie Sanktuarium w Szczepanowie”·
Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego
Schemat Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

 

Realizowany przez:

 

Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie, ul. Św. Stanisława 2,  32-823 Szczepanów; NIP 869-16-61-026; REGON 040059309, tel. 14/ 68 64 222

 

Ocena ofert została dokonana w dniu 25.01.2015 r. o godz. 14.oo, przez Komisję w składzie;
1.Ks. mgr Władysław Pasiut – proboszcz Parafii                      

2.mgr inż. Kazimiera Glonek – Przew. Rady Duszp.

3.Marian Czarnik – Przew. Rady Gospodarczej       

4. mgr Krzysztof Bogusz – Członek Zarządu SKKŚw.S

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja projektu zakłada konserwację obiektu wpisanego do małopolskiego rejestru zabytków nieruchomych:

– kościoła pod wezwaniem św. Magdaleny i św. Stanisława BM z XV w. i 1914 r. w zakresie konserwacji elewacji zewnętrznej całego kościoła (A-321 z 02.03.1989 r.),

– muru gotyckiego z 2 poł. XV i XVIII w. wraz z bramami wejściowymi, kamiennymi rzeźbami św. Stanisława, św. Wojciecha, św. Józefa, Matki Bożej oraz czterema kaplicami z wystrojem w postaci kamiennych rzeźb (A-321 z 02.03.1989 r.)

Realizacja projektu zakłada także prace w otoczeniu kościoła w celu zabezpieczenia terenu, podniesienia estetyki miejsca i wyeksponowania walorów dziedzictwa kulturowego. W ramach prac renowacji zostanie poddany mur gotycki z kaplicami i bramami w jego długości, który okala świątynię.

Realizacja projektu jest podzielona na następujące etapy wykonywania prac:

– Konserwacja gotyckiego ceglanego oraz wschodniego kamiennego muru ogrodzeniowego

– Konserwacja gotyckiego kamiennego muru – część północna i zachodnia

– Konserwacja neogotyckiej elewacji wschodniej i południowej kościoła

– Konserwacja neogotyckiej elewacji zachodniej kościoła

– Konserwacja neogotyckiej elewacji zachodniej kościoła

– Konserwacja neogotyckiej elewacji północnej kościoła

 

II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania prac konserwatorskich: do 30.06.2015 r.

 1. Wartość zamówienia: 204,71 złotych/ słownie: /jeden milion, sześćset pięćdziesiąt tysięcy, dwieście cztery złote, 71/100/
 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „ Renowacja i ochrona przed zagrożeniem obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem znajdującym się na terenie Sanktuarium w Szczepanowie”·    

W dniu 15.01.2015 r. Proboszcz Parafii, skierował „Zapytanie Ofertowe” do następujących firm konserwatorskich:

 • Ars ET restauro Ewa Tymcik, zam. 30 – 537 Kraków, ul. Potebni 6/11
 • FIRMA KONS-ART. mgr TEKIELAK ANDRZEJ MACIEJ Artysta Plastyk – Konserwator Dzieł Sztuki, zam. 30-433 KRAKÓW, ul. Kustronia 70.,
 • Firma Budowlana S.C. Krzysztof Morek, Sławomir Firek zam. 30-318 Kraków,   ul. Bałuckiego 1.
 • Firma Budowlana Grzegorz Dziedzic, ul. Kościuszki 55, 33-100 Tarnów

Zestawienie złożonych ofert:

 

Nr oferty  Oznaczenie Wykonawcy Termin złożenia ofertyData i godz. przyjęcia Cena (netto/brutto) 
1.2.3.4. Ars ETFB S.C. KM, SF.URB – G.Dz.Kons – Art. 22.01.2015 r.- g.12.oo24.01.2015 r. - g.10.56.24.01.2015 r. – g.11.oo24.01.2015 r. - g.15.oo 2.165.321,52 zł.   565.696,07 zł.1.647.898,00 zł.1.603.599,15 zł.

 

W postępowaniu odrzucono następujące oferty: Ars ET; FB S.C. KM, SF; URB – G.Dz.

 

 1. Powody odrzucenia ofert:

Pierwsza oferta, /oznaczenie Oferenta Ars Et/, zaproponowana cena nie mieści się w puli środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Brak terminu wykonania.

Druga oferta, /oznaczenie Oferenta FBS.C.KM, SF/, Niekompletna oferta; nie zawierała wyceny konserwacji neogotyckiej elewacji kościoła, brak referencji, brak terminu wykonania.

Trzecia oferta, /oznaczenie Oferenta URB – G.Dz./ brak uprawnień konserwatorskich oferenta oraz brak jednej referencji.

 1. Wybrana oferta;

Z przedstawionego zestawienia ofert wynika, że oferta Nr 4. /oznaczenie Oferenta - Kons – Art/, zawiera wszystkie elementy odpowiedzi na zapytanie ofertowe
NR 1/2015 r.

Jest też najkorzystniejszą ofertą cenową na realizację wymienionego zadania i mieści się w puli środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Wybrany Oferent zobowiązany jest skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego – Ks. mgr Władysławem Pasiutem – proboszczem Parafii (tel. 14 68 64 222) w sprawie podpisania umowy w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający, opublikuje na stronie internetowej znajdującej się pod adresem; www.bazylikaszczepanow.pl.

 

Protokół sporządziła Komisja wybierająca ofertę w składzie:

 

 1. mgr Władysław Pasiut – proboszcz Parafii       -

 

 1. mgr inż. Kazimiera Glonek – Przew. Rady Duszp. -

 

 1. Marian Czarnik – Przew. Rady Gospodarczej         -

 

 1. mgr Krzysztof   Bogusz – Członek Zarządu SKKŚw.S. -

 

 

Szczepanów, dnia 25.01. 2015 r.

 

 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach

 1. Dep. Fund. Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 2. tablica ogłoszeń
 3. a/a

Skany protokołu

2015-01-09 Szczepanow_0025Prace renowacyjne w Szczepanowie potwierdziły oryginalność pnia dębu, wokół którego zbudowano kaplicę narodzenia św. Stanisława.

Według tradycji św. Stanisław urodził się nieopodal domu pod dębem w pobliżu źródła, w którym matka obmyła później dziecko. Dąb ten był przechowywany w kaplicy, która powstała na tym miejscu.

– Pierwotnie drzewo było obudowane kaplicą drewnianą, która uległa zniszczeniu. Postawiono w tym samym miejscu nową, również drewnianą. I ta też się rozpadła. Wreszcie zbudowano murowaną, obecną do dzisiaj – mówi konserwator dzieł sztuki Andrzej Tekielak.

Ostatnio dokonano całkowitej renowacji kaplicy.

– Była już bardzo zniszczona, groziła katastrofą budowlaną ze względu na duży ruch samochodów ciężarowych, a także podniesione wody gruntowe. Silne i ciągłe wstrząsy powodowane ciężkim transportem, zwłaszcza podczas budowy autostrady, powodowały, że ściany kaplicy zaczęły pękać, woda podciągała bardzo wysoko, a ściany do wysokości okien były mokre. Podłoga została „zjedzona” przez grzyba – mówi ks. Władysław Pasiut, kustosz sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie.

Parafia zdecydowała o jak najszybszym remoncie kaplicy. Wykonano mnóstwo prac, od fundamentu aż pod dach.

To właśnie podczas prac ziemnych odkryto, że dąb w kaplicy to jednolite drzewo z zachowanym systemem korzeniowym.

– Tę oryginalną część, rdzeń dębu, można zobaczyć z zewnątrz przez specjalne okienko, w którym znajduje się oryginalne lane szkło z XIX wieku – mówi Andrzej Tekielak.

Podczas renowacji wstawiono w okna szkło witrażowe.

– Nocą kaplica wygląda jak z pocztówek na Boże Narodzenie – mówią mieszkańcy Szczepanowa.

Renowacja kaplicy była możliwa dzięki dotacjom i ofiarom wiernych oraz sponsorów. Dotacje pochodziły ze środków Unii Europejskiej i wyniosły ponad 63 tys. zł. Pozostała kwota blisko 90 tys. zł była wkładem własnym parafii. Z osobnego wniosku odnowiono ołtarz w kaplicy i pień dębu. Dotacja unijna wyniosła tu blisko 25 tys. zł, resztę, ponad 7 tys. zł przekazało Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Stanisława z otrzymanych wpłat 1 procenta.

Galeria zdjęć Tarnowski Gość Niedzielny<== 


Foto Olczak
Ks. Zbigniew Wielgosz / Tarnowski Gość Niedzielny

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na III Niedzielę Zwykłą – 25 stycznia 2015 r.

Intencje Mszy Świętych 26.01.2015-01.02.2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 26.01.2015-01.02.2015 r.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na II Niedziela Zwykła – 18 stycznia 2015 r.

Intencje Mszy Świętych 18.01.2015-25.01.2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 18.01.2015-25.01.2015 r.

Untitled

Szczepanów, dnia 15.01.2015 r.

 

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Stanisława Biskupa

ul. Św. Stanisława 2,                                                                                                                                             32-823 Szczepanów,                                                                                                                                             NIP : 869-16-61-026;  REGON : 040059309

tel. 14/ 68 64 222

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015r.

 

dotyczy: Tytuł projektu; „Renowacja i ochrona przed zagrożeniem obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem znajdującym się na terenie Sanktuarium w Szczepanowie”·                                 

Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego
Schemat Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

I. ZAMAWIAJĄCY;

II. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie, ul. Św. Stanisława  2,  32-823  Szczepanów;  NIP 869-16-61-026;  REGON 040059309,  14/ 68 64 222

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja projektu zakłada konserwację obiektu wpisanego do małopolskiego rejestru zabytków nieruchomych:

- kościoła pod wezwaniem św. Magdaleny i św. Stanisława BM z XV w. i 1914 r. w zakresie konserwacji elewacji zewnętrznej całego kościoła (A-321 z 02.03.1989 r.),

- muru gotyckiego z 2 poł. XV i XVIII w. wraz z bramami wejściowymi, kamiennymi rzeźbami św. Stanisława, św. Wojciecha, św. Józefa, Matki Bożej oraz czterema kaplicami z wystrojem w postaci kamiennych rzeźb (A-321 z 02.03.1989 r.)

Realizacja projektu zakłada także prace w otoczeniu kościoła w celu zabezpieczenia terenu, podniesienia estetyki miejsca i wyeksponowania walorów dziedzictwa kulturowego. W ramach prac renowacji zostanie poddany mur gotycki z kaplicami i bramami w jego długości, który okala świątynię.

 

Realizacja projektu jest podzielona na następujące etapy wykonywania prac:

- Konserwacja gotyckiego ceglanego oraz wschodniego kamiennego muru ogrodzeniowego

- Konserwacja gotyckiego kamiennego muru – część północna i zachodnia

- Konserwacja neogotyckiej elewacji wschodniej i południowej kościoła

- Konserwacja neogotyckiej elewacji zachodniej kościoła

- Konserwacja neogotyckiej elewacji zachodniej kościoła

- Konserwacja neogotyckiej elewacji północnej kościoła

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania prac konserwatorskich: do 30.06.2015 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- uprawnienia konserwatorskie 

- wycenę prac konserwatorskich dla w/w obiektów zabytkowych

- /obiekty są dostępne w celu dokonania ich oględzin oraz pomiarów do wyceny/

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

a/. poczty elektronicznej na adres: wlpasiut@tarnow.opoka.org.pl

b/. pocztą na w/w adres,

c/.kuriera, lub też

d/. dostarczona osobiście na adres Parafii do dnia 24.01.2015 r., wraz z załączoną

 kserokopią uprawnień konserwatorskich do tego typu prac konserwatorskich.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25.01.2015 r. o godz. 14.oo, a wyniki

       i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 18.oo w siedzibie

       Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem; www.bazylikaszczepanow.pl

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent, może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII.  OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, na podstawie następujących kryteriów:

 1. Oferta musi zawierać wszystkie stawiane wymagania
 2. Najniższej wyceny poszczególnych prac konserwatorskich
 3. Doświadczenia w tego typu pracach konserwatorskich/ specyfika zamówienia wymaga, aby wskazać przynajmniej dwa obiekty, przy których oferent prowadził prace konserwatorskie/.
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający, zawiadomi oferentów na stronie internetowej znajdującej się pod adresem; www.bazylikaszczepanow.pl

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Ks. Władysław Pasiut – proboszcz pod numerem telefonu 14/68 64 222 oraz adresem email: wlpasiut@tarnow.opoka.org.pl

Plik do pobrania:

1 zapyt_ofertowe_prace_konserw_Bazylika

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na Niedzielę Chrztu Pańskiego – 11 stycznia 2015r.

Intencje Mszy Świętych 12.01.2015-18.01.2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 12.01.2015-18.01.2015 r.

Stol_koledaPo Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Odwiedziny kolędowe to okazja do spotkania się duszpasterzy ze swoimi parafianami w ich domu, okazja do rozmowy w innej niż “urzędowa” czy z racji spełniania praktyk religijnych.

Przygotowanie do takiej wizyty powinno przebiegać w dwóch liniach:
– duchowej: poprzez udział w świątecznej Komunii św. oraz żywym uczestnictwie w modlitwie
– zewnętrznym przygotowaniu domu – na stole należy wcześniej przygotować Pismo św., krzyż, świece, wodę święconą, kropidło.

——

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ od 05.01 – 10.01.2015 R.
Poniedziałek ( 05.01.2015 ) – Szczepanów – Sterkowiec, od godz. 14.oo:
1. Od rodziny Ciuruś Czesław ul. Sosnowa po obydwu stronach do Jachta Barbara oraz ul. Okrężna.
2. Od rodziny Legutko Leszek ul. Galicyjska najpierw po jednej stronie, a potem po drugiej do Magiera Jerzy oraz ul. Akacjowa.
3. Od rodziny Stępak Stanisław ul. Galicyjska a następnie ul. Mostowa i Za Torem.

Wtorek (06 stycznia 2015) – Szczepanów – od godz. 13.30
1. Szczepanów – ul. Pielgrzymów, od rodz. Kozub Władysław, Rynek Szczepanowski.
2. Szczepanów – ul. Św. Stanisława, od rodz. Łoboda Konrad, Ośrodek Zdrowia, ul Księdza Szczepana Koseckiego

Środa (07 stycznia 2015) – Sterkowiec, od godz. 14.00:
1. Od rodziny Cisak Józef, Marta ul. Wierzbowa a następnie ul. Tarnowska po obu stronach do rodziny Drąg Tadeusz.
2. Od rodziny Liszek Małgorzata ul. Tarnowska po obu stronach do rodziny Rojek Danuta.
3. Od rodziny Krawczyk Emil ul. Tarnowska i Spadzista po obu stronach do rodziny Paprocki Roman.

Czwartek (08 stycznia 2015) – Sterkowiec i Wokowice, od godz. 14.00:
1. Sterkowiec – ul. Fiołkowa od rodziny Żurek Andrzej.
2. Sterkowiec – ul. Promienna od rodziny Ćwioro Zbigniew.
3. Wokowice – od rodziny Kieroński Bogdan – Osiedle Nowe, ul. Dworska po obydwu stronach do rodziny Gładki Józef.

Piątek (09 stycznia 2015) – Wokowice, od godz. 14.00:
1. Od rodziny Budzioch Roman Osiedle Leśne, ul. Centralna po obydwu stronach do rodziny Cholewa Krystyna.
2. Od rodziny Kądziołka Robert ul. Centralna po obydwu stronach, Osiedle Olszynowe do rodziny Flądro Stanisław.
3. Od rodziny Nowak Lidia ul. Centralna po obydwu stronach do rodziny Stępak Stanisław (ul. Centralna 97).

Sobota (10 stycznia 2015) Wokowice, od godz. 8.30:
1. Od rodziny Tupek Mieczysław ul. Centralna numery parzyste, Osiedle Barwne i Miodowe do rodziny Stępak Katarzyna.
2. Od rodziny Drabik Maria ul. Dębińska, Orlik, Centralna numery nieparzyste, Osiedle Sadowe, ul. Bielecka do rodziny Gaczoł Witold.

Ogłoszenia oraz intencje Mszy Świętej na DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 4 stycznia 2015 r.

Intencje Mszy Świętych 5.01.2015-11.01.2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 5.01.2015-11.01.2015 r.

Stol_koledaPo Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Odwiedziny kolędowe to okazja do spotkania się duszpasterzy ze swoimi parafianami w ich domu, okazja do rozmowy w innej niż “urzędowa” czy z racji spełniania praktyk religijnych.

Przygotowanie do takiej wizyty powinno przebiegać w dwóch liniach:
– duchowej: poprzez udział w świątecznej Komunii św. oraz żywym uczestnictwie w modlitwie
– zewnętrznym przygotowaniu domu – na stole należy wcześniej przygotować Pismo św., krzyż, świece, wodę święconą, kropidło.

——

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

od 02.01 – 04.01.2015 r.

Piątek ( 2 stycznia 2015 r.) – Szczepanów
1. Od godz. 8.30 – ul. Źródlana, od rodziny Przybyło Sławomir, ul. Lubomirskiego, oś. Ruchu Oporu, Długosza, Łęki – Chobot
2. Od godz. 8.30 – ul. Pielgrzymów za autostradą (rodzina Dziedzic), następnie Osiedle Widok i ul. Podlesie.
3. Od godz. 8.30 – ul. Łukowa do rodziny Cebula Ireneusz ul. Przyszkolna.

Sobota (3 stycznia 2015) – Szczepanów:
1. Od godz. 8.30 – Osiedle na Wzgórzu, od rodz. Franczak, ul. Księdza Stanisława Stojałowskiego, od rodz. Borzęcka do Żurek Ryszard.
2. Od godz. 8.30 – ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego od rodziny Podolański Maciej do rodziny Styrna Józef, ul Dworska.
3. Od godz. 8.30 – ul. św. Stanisława od rodziny Dadej Wiesław po obydwu stronach w kierunku bazyliki oraz Gibałówka, a także ul. św. Stanisława od rodziny Szuba Stanisław do rodziny Smulski Stanisław.

Niedziela (04 stycznia 2015r.) – Mokrzyska
1. Od godz. 13.00: ulice: Na Stoku i Parafialna – po obu stronach – od rodziny Gibała Jan do Woda.
2. Od godz. 13.00: ulica Januszowska od rodziny Szatkowski Krzysztof,
3. Od godz. 13.00: ulice Wiślana, Kościelna i Stanisławowska po obu stronach – od rodziny Mularz Marek do rodziny Bąk Mirosław.

Ogłoszenia na UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – 1 stycznia 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie: 1.01.2015-4.01.2015 r.

 • RSS
 • Facebook
 • Nasza Klasa
 • YouTube